محاسبه وزن فلزات و پلیمر

۱ - انتخاب نوع و تعداد
۲ - اطلاعات سایز را طبق تصویر وارد کنید
۳ - نتیجه محاسبه
وزن یک عدد کیلوگرم
وزن کل کیلوگرم