لیست قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  10
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  10
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826

قیمت ورق سیاه 12 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-22
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  12
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  12
  ۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826

قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  15
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  21,285
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  21,927
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,386

قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۲
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,468
 • ورق سیاه
  ۲
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,010

قیمت ورق سیاه 3 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۲۵۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  22,569
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ۳
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652

قیمت ورق سیاه 4 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  19,267
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,010
 • ورق سیاه
  ۴
  ۳۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276
 • ورق سیاه
  ۴
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276

قیمت ورق سیاه 5 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۰۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,468
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  19,267
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101
 • ورق سیاه
  ۵
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101
 • ورق سیاه
  ۵
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,285

قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۰۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,927
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,285
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101

قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  70
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  25,413
 • ورق سیاه
  70
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  26,661
 • ورق سیاه
  80
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  25,413
 • ورق سیاه
  80
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  26,661
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  34,404
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  36,010
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  34,404
 • ورق سیاه
  10
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  15
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  20
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  25
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  25
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  35
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,615
 • ورق سیاه
  40
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,202
 • ورق سیاه
  40
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  22,202
 • ورق سیاه
  40
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,615
 • ورق سیاه
  45
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  21,560
 • ورق سیاه
  45
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,156
 • ورق سیاه
  50
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  50
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  26,652
 • ورق سیاه
  50
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  60
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  60
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  26,652

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  24,083
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  20,138
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  21,606
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  22,707
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  23,441
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  20,505
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  21,606
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  23,991
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  24,083
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  20,505
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  21,606
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  22,707
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  24,092
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  18,533
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  22,615
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  20,505
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  24,083
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  1401-10-19
  23,257

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,331
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,331
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,312
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,331
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,312
 • ورق سیاه
  10
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,257
 • ورق سیاه
  10
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,074
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,312
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,312
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,074
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,221
 • ورق سیاه
  12
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,257
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,221
 • ورق سیاه
  15
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,257
 • ورق سیاه
  15
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  1401-09-24
  18,074
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  19,221
سوالات متداول
 • امکان سفارش آنلاین وجود دارد؟

  خیر امکان ثبت سفارش آنلاین نداریم.

 • بروزرسانی های قیمت در چه بازه ایی انجام می شود؟

  قیمت ها به صورت روزانه بروز می شوند

 • ورق گالوانیزه چیست ؟

  ورق گالوانیزه پوششی است از فلز روی که بر روی ورق های فولادی انجام می شود و با دو روش سرد و گرم گالوانیزاسیون صورت می گیرد و ضخامتش پایین است. ورق گالوانیزه از استحکام کافی و کششی برخوردار است و سختی و ترکیب شیمیایی آن بالا است. زمانی که این ورق ها تولید می شوند، سطوح ورق روغنی با چند میکرون فلز روی پوشش داده می شود. هرچه قدر این فلز روی بیشتر باشد، استحکام آن نیز بیشتر است.