لیست قیمت ورق

قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  10
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  35,4500
 • ورق سیاه
  10
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  40,4500
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,8200
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,7300

قیمت ورق سیاه 12 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  12
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,0900
 • ورق سیاه
  12
  ۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,9100
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,9100

قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  15
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,0900
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,9100
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,0900

قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۲
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,0900
 • ورق سیاه
  ۲
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,1800

قیمت ورق سیاه 3 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۲۵۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,9100
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,8200
 • ورق سیاه
  ۳
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,6400
 • ورق سیاه
  ۳
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,7300

قیمت ورق سیاه 4 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,7300
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,3000
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,3600
 • ورق سیاه
  ۴
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,0900
 • ورق سیاه
  ۴
  ۳۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۴
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,7300

قیمت ورق سیاه 5 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۰۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  37,9500
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,5900
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,5900
 • ورق سیاه
  ۵
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,0900
 • ورق سیاه
  ۵
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,7300
 • ورق سیاه
  ۵
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,1800

قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۰۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  37,9600
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,5900
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,0000
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,7300

قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۵۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,5900
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۵۰۰
  رول
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,0900
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  36,0000
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,7300

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۸
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  38,5500
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  39,0500
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  38,5500
 • ورق سیاه
  10
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  38,0900
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  36,9100
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  38,0900
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,0000
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,0900
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,0000
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,0900
 • ورق سیاه
  15
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,0000
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  34,5900
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  35,0900
 • ورق سیاه
  20
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  30,9500
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  30,9500
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  32,1400
 • ورق سیاه
  25
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  29,5500
 • ورق سیاه
  25
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  30,7700
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  29,5500
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  30,7700
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  31,2300
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  32,1400
 • ورق سیاه
  35
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  30,9500
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  30,9500
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  31,7700
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  31,7700
 • ورق سیاه
  40
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  31,0500
 • ورق سیاه
  40
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  31,0500
 • ورق سیاه
  40
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  32,5900
 • ورق سیاه
  45
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  28,7300
 • ورق سیاه
  45
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  29,6400
 • ورق سیاه
  50
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  31,0500
 • ورق سیاه
  50
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  32,1400
 • ورق سیاه
  50
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  31,0500
 • ورق سیاه
  60
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  33,9500
 • ورق سیاه
  60
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  34,4500
 • ورق سیاه
  70
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  32,5500
 • ورق سیاه
  70
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  33,0500
 • ورق سیاه
  80
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  80
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,8200
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  28,9100
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,8200
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,5500
 • ورق سیاه
  25
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  30,9500
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  28,9100
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  31,2300
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,5500
 • ورق سیاه
  30
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  39,9500
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  28,9100
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,4100
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,0000
 • ورق سیاه
  35
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,5000
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,6400
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  33,7300
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  28,4500
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  بنگاه تهران
  کیلوگرم
  1403-04-19
  29,5500
 • ورق سیاه
  20
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  فابریک
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  30,9500

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  ضخامت
  سایز
  حالت
  محل تحویل
  واحد
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۶
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  33,3800
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  برش خورده
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۶
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ۸
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  33,3600
 • ورق سیاه
  10
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  10
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  10
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  33,3600
 • ورق سیاه
  12
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  کیلوگرم
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  31,6800
 • ورق سیاه
  12
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  12
  ۶۰۰۰*۱۰۰۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  15
  ۱۰۰۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  15
  ۱۲۵۰
  رول
  کارخانه
  --
  1403-04-19
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  15
  ۶۰۰۰*۱۲۵۰
  شیت
  بنگاه تهران
  --
  1403-04-19
  30,9500
سوالات متداول
 • امکان سفارش آنلاین وجود دارد؟

  خیر امکان ثبت سفارش آنلاین نداریم.

 • بروزرسانی های قیمت در چه بازه ایی انجام می شود؟

  قیمت ها به صورت روزانه بروز می شوند

 • ورق گالوانیزه چیست ؟

  ورق گالوانیزه پوششی است از فلز روی که بر روی ورق های فولادی انجام می شود و با دو روش سرد و گرم گالوانیزاسیون صورت می گیرد و ضخامتش پایین است. ورق گالوانیزه از استحکام کافی و کششی برخوردار است و سختی و ترکیب شیمیایی آن بالا است. زمانی که این ورق ها تولید می شوند، سطوح ورق روغنی با چند میکرون فلز روی پوشش داده می شود. هرچه قدر این فلز روی بیشتر باشد، استحکام آن نیز بیشتر است.